Regulamin Ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Niniejszy regulamin określa warunki na których można dokonać rezerwacji, najmu oraz pobytu w domkach letniskowych DOMECZKI-BLANECZKI. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poniższego regulaminu, oraz stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

  1. REZERWACJA I ZALICZKA.

Uzgodnioną rezerwację wstępną ( telefoniczną lub e-mailową) należy potwierdzić wpłacając na podane konto bankowe 30% zadatku od całkowitej kwoty za pobyt w ciągu 3 dni. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej.

Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza,że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

Pozostałą kwotę za pobyt wraz w opłatą klimatyczną Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu, lub przelewem bankowym przed przyjazdem.

Opłata klimatyczna wynosi 2 zł/osoba za dobę pobytu.

Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela , przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, problemy komunikacyjne, itd.)

W przypadku skrócenia pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

O rezygnacji z pobytu klient ma obowiązek powiadomić właściciela ośrodka w terminie minimum 14 dni przed planowanym przyjazdem.

W przypadku rezygnacji przez klienta z pobytu (z powodu okoliczności leżących po jego stronie, niezależnie czy są to okoliczności zawinione przez klienta czy nie) zobowiązany jest on do zapłaty należności za cały pobyt jeżeli nie poinformował właściciela ośrodka w powyższym terminie.

  1. ODBIÓR DOMKU.

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

Za zgubienie kluczy Najemca zostanie obciążony kwotą 100zł.

W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej) właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

Cena usług świadczonych przez DOMECZKI-BLANECZKI nie obejmuje ubezpieczenia. Z wszystkich usług, atrakcji i udogodnień ośrodka Najemcy korzystają na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności ( sugerujemy dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie).

Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem  się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku.

Uwagi co do uszkodzeń , lub zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela.

Brak uwag ze strony Najemcy co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy, oznacza,że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie.

Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt.

  1. UŻYTKOWANIE DOMKU PODCZAS POBYTU.

W domku, oraz na tarasie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w domku będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

W przypadku gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi , właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

W przypadku naruszenia ciszy nocnej obowiązującej od godziny 23.00 do 8.00, właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji, wezwania policji ,właściciel ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń, lub przyrządów zasilanych energią elektryczną lub gazową , nie będących wyposażeniem tych domków i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, farelek, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku mat łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub jakichkolwiek nakładów oraz zmian w domku. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu.

Najemca jest zobowiązany do utrzymania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych oraz zdjęcie pościeli przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty za dodatkowe sprzątanie w wysokości 50zł.

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem ośrodka a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu itd.

Kochamy zwierzęta ale nie akceptujemy zwierząt. Prosimy o pozostawienie swoich pupili w domu. Jest to spowodowane wypoczynkiem w naszym ośrodku głównie rodzin z dziećmi, czasami bardzo małymi, które mogą mieć różnego rodzaju uczulenia lub alergie na zwierzęta.

Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w domku lub na terenie ośrodka mienie klienta. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na wskazany przez niego adres, a w przypadku braku jego zgody na wysyłkę przedmioty te będą przechowywane przez miesiąc a następnie zniszczone.

Za kradzież samochodu lub jego uszkodzenia w czasie pobytu właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownicy grillów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, oraz pozostawienia ich w czystości po zakończonym grillowaniu.

DZIECI MOGĄ PRZEBYWAĆ NA PLACU ZABAW I KORZYSTAĆ Z ATRAKCJI OŚRODKA TYLKO POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH  I NA ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych